રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

 તા-૨૭/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર દ્વારા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ - ૨૦૨૦ અંતર્ગત "ભારતીય ભાષા, કલા અને સંસ્કૃતિનું સંવર્ધન" વિષય પર આપેલ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝેંટેશન. 

  https://drive.google.com/file/d/1uirFRRUcw7cBkTj9VRcPeW1a2nv2sqkG/view?usp=sharing

Comments

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય