પી.ટી.સી. કોલેજો માટે ના નવા અભ્યાસક્રમ ની માહિતી મેળવવા માટે અભ્યાસક્રમ વિભાગ ની મુલાકાત લો.

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.