જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર

સી. આર. જી. તાલીમ ની તારીખો માં ફેરફાર બાબત...

સી. આર. જી. તાલીમ ની તારીખો ૧૬/૦૪/૧૨ ની જગા એ ૧૮/૦૪/૧૨ થી ૨૦/૦૪/૧૨ રાખવામાં આવી છે.

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.