જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર

કી- રીસોર્સે પેર્સન તરીકે ના ઓર્દેર મેળવવા માટે નામ ની સામે દર્શાવેલ ઓર્ડર પર ક્લિક કરશો

૧. પ્રકાશભાઈ પ્રજાપતિ (ગણિત) - ઓર્ડર 

૨. હિતેશભાઈ નાયક (હિન્દી) - ઓર્ડર

૩. કલ્પેશભાઈ પટેલ - ઓર્ડર 

આભાર...

Comments

Unknown said…
very goog sir જો શકય હોય તો સી.આર.જી. ની યાદી પણ અપલોડ કરશો.

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.