જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર
જી.સી.ઈ.આર.ટી ના નિયામકશ્રી શ્રી એમ. એન . ભાડ સાહેબ ની અજમાયશી પાઠ્યપુસ્તક સંદર્ભે પ્રાંતિજ તાલુકા મજરા પ્રાથમિક શાળા અને બોરિયા પ્રાથમિક શાળા ની મુલાકાત ના કેટલાક અંશો.ફોટો મોકલનાર : શ્રી દિલીપભાઈ પટેલ, મજરા સી.આર.સી.

Comments

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય