જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન

દૂરવર્તી શિક્ષણ માટે ના સંશોધન ના ડેટા નાખવા માટે નીચે આપેલ એક્ષ્કેલ શીટ નો ઉપયોગ કરશો.


આભાર Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.