બીજા સત્ર ના પાઠ્ય પુસ્તકો ની તાલીમ

કેટલાક ઉપયોગી પ્રેઝન્ટેશન

૧. IN THE BAZAR OF HYDRABAD - BY DARSHANABEN (BRP-ENGLISH)

આપ પણ જો બીજા પ્રેઝન્ટેશન  અહી મુકવા માંગતા હોવ તો ઈ-મેઈલ કરશો. dietidar@yahoo.co.in પર
Comments

Action Research Format pls download diet idar blog
Please install Action Research 2012 Format add in diet idar blog
curriculam,rte,sce deta very nice
thanks for diet idar
from ; kandarp joshi
curryculum,sce,rte etc...deta very nice
Thanks for DIET IDAR

FROM : Kadarp N.Joshi
khedbrahma

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય