બીજા સત્ર ના પાઠ્ય પુસ્તક તાલીમ ના કેટલાક અંશો

જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીન ભવન, ઇડર

Comments

PATEL PRAKASH said…
Really the training change our approach and method of teaching the new syllabus

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.