જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન , 
ઇડર 

ઝોન કક્ષા ના રમતોત્સવ ની ફાઈનલ  એન્ટ્રી  જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો. ડાયટ, ઇડર 

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.