જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન


ઇડર, સાબરકાંઠા

સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકનમાં આવેલ સુધારા


આભાર

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.