ઓલ ઇન્ડિયા સર્વે ઓફ હાયર એજ્યુકેશન
પીટીસી કોલેજો માટે
ફોર્મ ભરતી વખતે નીચે ની બાબતો ને ધ્યાન માં રાખશો.


Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.