જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર


રમતોત્સવ - ૨૦૧૧


સી.આર.સી. કક્ષાનો રમતોત્સવ તા. ૦૭/૧૨/૨૦૧૧

બી.આર.સી. કક્ષાનો રમતોત્સવ તા. ૧૩/૧૨/૨૦૧૧

જીલ્લા કક્ષાનો રમતોત્સવ તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૧

સ્થળ : સેન્ટ ઝેવિયર્સ પી.તી.સી. કોલેજ, મહેતાપુરા, હિમતનગર

જીલ્લા કક્ષાના રમતોત્સવ માટેની એન્ટરી તા. ૧૬/૧૨/૧૧ સુધી માં અચૂક મોકલી આપવી. 


diet , ઇડરComments

dudhali said…
DRISTIK LEVEL RAMTOSAV2011 PLS GIVE RESULT IN DIET IDAR BLOG
dudhali said…
PLS GIVE RESULT OF DISTRICT LEVEL RAMTOSAV2011 PRIMARY SCHOOL
when the ramtotsav of gone level? n PLS GIVE RESULT OF DISTRICT LEVEL RAMTOSAV2011 PRIMARY SCHOOL ... pls display on diet idar blod.

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.