મોડાસા શહેર ની લઘુમતી સંસ્થાઓ માટે નો તાલીમ કાર્યક્રમ

તારીખ : ૧૦/૧૧/૧૧ થી ૧૧/૧૧/૧૧

સમય : ૧૦.૦૦ થી ૦૫.૦૦

સ્થળ : મખદુમ પ્રાઈમરી સ્કૂલ, મોડાસા


diet ઇડર 

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.