મોડાસા શહેર ની લઘુમતી સંસ્થાઓ માટે નો તાલીમ કાર્યક્રમ

તારીખ : ૧૦/૧૧/૧૧ થી ૧૧/૧૧/૧૧

સમય : ૧૦.૦૦ થી ૦૫.૦૦

સ્થળ : મખદુમ પ્રાઈમરી સ્કૂલ, મોડાસા


diet ઇડર 

Comments

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય