જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર 
 શિક્ષક દિન ઉજવણી - ૨૦૧૧

૦૫/૦૯/૨૦૧૧ 

પ્રતિ, 
પ્રિન્સીપાલ શ્રી
પીટીસી કોલેજ તમામ
સાબરકાંઠા જીલ્લો 
   વિષય :  શિક્ષક દિન ની ઉજવણી કરવા બાબત


  ડાયટ, ઇડર
 

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.