જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર

વિજ્ઞાન અને ગણિત પ્રદર્શન - ૨૦૧૧

સી આર સી કક્ષા નો વિજ્ઞાન મેળો : તા. ૨૬/૦૮/૨૦૧૧

વિજ્ઞાન મેળા માટે જરૂરી મૂલ્યાંકન પત્ર મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો 


અન્ય જાણકારી માટે જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન  ઇડર નો સંપર્ક કરશો

આભાર 

Comments

vinod said…
please send date of block level maths-science exebition.

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય