જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર 
પી.ટી.સી. પ્રથમ વર્ષ પરિણામ

જીલ્લા ની એક માત્ર પી.ટી.સી. કોલેજ  ૧૦૦% પરિણામ મેળવનારી 

૪૫ તાલીમાર્થી બહેનો ૭૦ % ઉપર પરિણામ મેળવે છે.
૨૧  તાલીમાર્થી બહેનો ૮૦ % ઉપર પરિણામ મેળવે છે.

Comments

pm said…
diet staff ane ptc students tamamne khub khub abhinandan,aap varsovars aavi sidhhi hansal karo tevi subhechha.....

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.