આર. પી. તાલીમ ની કેટલીક પ્રવૃત્તિ ઓ દર્શાવતી કલીપ 

Comments

Anonymous said…
nice cliping
Unknown said…
http://vantdaprimaryschool.blogspot.com/
pm said…
talim chokkas asarkark hati ane talim na feedback ma most importing thing tazgnoni bhumika and planning hatu

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.