સી. આર. જી. તાલીમ બાબત...

જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર 

તાલીમની તારીખ : ૦૮/૦૪/૧૧, ૦૯/૦૪/૧૧ અને ૧૧/૦૪/૧૧

તાલીમનો સમય   : ૧૦-૩૦ થી ૧૭-૩૦

તાલીમ નું સ્થળ    : આપના તાલુકાના બી. આર. સી. કો-ઓર્ડીનેટર શ્રી નો સંપર્ક કરશો. 

Comments

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય