રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.

 માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય ભારત સરકાર National Education Policy 2020નું આઈ.આઈ.ટી. ગાંધીનગર ના પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ દ્વારા કરેલ ગુજરાતી સંસકરણ.   

https://drive.google.com/file/d/1PsEsHC_9SL_msHcTD8dJYz9ZmoysToST/view?usp=sharing


Comments

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય