આપને શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન સંદર્ભે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો તે પોસ્ટ કરો અમો આપને તે સંદર્ભે ONLINE માર્ગદર્શન આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું આપનો મોબાઈલ નંબર અને શાળાની નામ અવશ્ય જણાવશો

શાળાનું નામ :
મોબાઈલ નંબર :
શાળાકીય સર્વગાહી મૂલ્યાંકન સંદર્ભેનો પ્રશ્ન :

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.