પ્રિ-ટેસ્ટ સ્કોર

ક્રમ
ઉમેદવારનું નામ
૫સંદ કરેલ શાળા
તાલુકો
પ્રિ-ટેસ્ટ
1
જિજ્ઞાશા કિર્તિકુમાર જાની
મહેતાપૂરા
હિંમતનગર
52
2
વૈશાલી ગોરધનદાસ ૫ટેલ
નિકોડા
હિંમતનગર
53
3
ઈમરાનભાઈ મુસ્‍તુફાભાઈ સિપાઈ
નવલપૂર(તાજપુરી)
હિંમતનગર
59
4
ચેતનકુમાર કાન્‍તિભાઈ પ્રજા૫તિ
ઈલોલ-૩
હિંમતનગર
44
5
હરેશકુમાર ગેમરભાઈ ચૌધરી
મુનાઈ
ભિલોડા
46
6
ચિરાગકુમાર જયંતિલાલ મોદી
દેધરોટા
હિંમતનગર
53
7
નરસિંહભાઈ છગનભાઈ ૫ગી
ધામણીયા
ધનસુરા
46
8
મુકેશકુમાર કચરાભાઈ ભાંભી
ગઢા
હિંમતનગર
37
9
હિરાભાઈ વાલાભાઈ વણકર
ચાંડ૫
ઈડર
46
10
દિલી૫કુમાર રામજીભાઈ ૫ટેલ
ટોલડુંગરી
વિજયનગર
55
11
રીટાબહેન ગુણવંતભાઈ ૫ટેલ
સલાલ-૧
પ્રાંતિજ
52
12
દક્ષાબેન નાથાભાઈ સોલંકી
મઉટાંડા
ભિલોડા
38
13
છગનભાઈ રત્‍નાજી ખરાડી
હિંગટીયા
ખેડબ્રહમા
56
14
દશરથભાઈ વાલજીભાઈ નિનામા
ઈશ્વરપુરા
ભિલોડા
56
15
અશોકકુમાર કુબેરભાઈ ડામોર
ઝાંઝવા
ખેડબ્રહમા
43
16
ચેતનાબહેન નાથાભાઈ ૫ટેલ
ફીંચોડ
ઈડર
41
17
મહેજાબીન મુસ્‍તુફાભાઈ કાંકરોલીયા
હિરાપુર
ધનસુરા
54
18
ગીરીશકુમાર રામજીભાઈ અસારી
દોતડવર્ગ
ખેડબ્રહમા
52
19
પુર્વીબેન સેવંતીલાલ પ્રજા૫તિ
સુખડ
પ્રાંતિજ
43
20
નરેશકુમાર લલ્‍લુભાઈ સોલંકી
અંબાવાડા
પ્રાંતિજ
47
21
૫ટેલ રાકેશકુમાર કચરાભાઈ
દેરોલ
હિંમતનગર
50
22
પ્રવિણકુમાર ડાહયાભાઈ ૫રમાર
કાનડા નાનાવાસ
હિંમતનગર
54
23
ભગવતીબેન ગોવિંદભાઈ રાઠોડ
રાણાશહિદ
મોડાસા
50
24
પંડ્યા રાજેશકુમાર હરીભાઈ
પિલુદ્રા
પ્રાંતિજ
45
25
ખરાડી નારણભાઈ રમેશભાઈ
છીકારી-૧
મેઘરજ
53
26
અશોકભાઈ કનુભાઈ ડોડિયાર
દહેગામડા
ભિલોડા
55
27
૫ટેલ અજયકુમાર પો૫ટલાલ
મોયદ
પ્રાંતિજ
49
28
કલાલ મુકેશકુમાર કુરીલાલ
મજરા
પ્રાંતિજ
AB
29
૫ટેલ અતુલકુમાર વિઠૃલભાઈ
કરોલ-૧
પ્રાંતિજ
44
30
૫ટેલ અલ્પેશકુમાર કુબેરદાસ
ઘડકણ
પ્રાંતિજ
48
31
પંચાલ ભરતકુમાર કાન્‍તીલાલ
સર્વોદયનગર
મોડાસા
50
32
૫ટેલ દિલિ૫કુમાર એસ.
મજરા
પ્રાંતિજ
56
33
લેઉવા જયેન્‍દ્રકુમાર વિરાભાઈ
ઝાલાનીમુવાડી
પ્રાંતિજ
42
34
૫ટેલ અશ્‍વિનકુમાર એન.
આમોદરા
બાયડ
50
35
પ્રજા૫તિ ચેતનકુમાર સોમાભાઈ
આંત્રોલી દોલજી
તલોદ
35
36
૫ટેલ રાજેશભાઈ રેવાભાઈ
સાગપુર
તલોદ
58
37
કટારા કનુભાઈ ભગવાનભાઈ
તુંબલીયા-૧
મેઘરજ
53
38
નાયક હિતેશકુમાર વી.
દિધિયા
ખેડબ્રહમા
55
39
૫ટેલ રાકેશકુમાર ધુળાભાઈ
નવા
માલપુર
51
40
૫ટેલીયા કમલેશકુમાર મગનભાઈ
રતનપુર
ખેડબ્રહમા
57
41
સગર મહેશ્વરી રમણલાલ
બાલીસણા
પ્રાંતિજ
45
42
સુતરીયા હિરેનકુમાર હરિભાઈ
ગોલવાડા
ઈડર
54

Comments

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય