પ્રથમ બેચના હેડ ટીચર પોસ્ટ ટેસ્ટ રીઝલ્ટ

ક્રમ
મુખ્ય શિક્ષકશ્રીનું નામ
શાળાનું નામ
જૂથનું નામ
તાલુકો
પ્રિ-ટેસ્ટ
પોસ્ટ-ટેસ્ટ
1
મોચી ચંદ્રેશભાઈ ડાહ્યાભાઇ
તલોદ ગામ
મહિયલ
તલોદ
51
53
2
વણકર ઇશ્વરભાઇ પશાભાઈ
સોનાસણ
સોનાસણ
પ્રાંતિજ
54
62
3
જાદવ ચંદુલાલ નાથાજી
વિજયનગર-1
વિજયનગર
વિજયનગર
46
67
4
બાલકુમાર હિરદાસ બાવા
ઇડર-1
ઇડર-1
ઇડર
49
61
5
પટેલ મૂળજીભાઈ મણિભાઈ
આંબલીયારા
આંબલીયારા
બાયડ
51
64
6
પટેલ વિનુભાઇ જીતાભાઈ
ચોરીવાડ
ચોરીવાડ
વડાલી
52
55
7
વણકર ડાહ્યાભાઇ મૂળજીભાઈ
હીમતનગર-1
હીમતનગર-1
હીમતનગર
36
62
8
પટેલ બંસીલાલ માધુભાઈ
મેઘરજ-1
મેઘરજ-1
મેઘરજ
49
65
9
સિંબલિયા દલાભાઈ વજાજી
વિરપુર
વકતાપુર
હીમતનગર
53
55
10
દિનુપ્રસાદ મગનભાઇ પટેલ
લાલપુર
આંબલીયા
માલપુર
48
55
11
પંચાલ દિનેશભાઇ બબાભાઈ
રોઝડ
સાગપુર
તલોદ
59
63
12
પુરોહિત વિનોદકુમાર બળવંતસિંહ
ભૂતિયા
રામગઢી
મેઘરજ
56
57
13
ગામેતી રમણભાઈ સુરમાભાઇ
ભાઠ
બાંઠીવાડા
મેઘરજ
38
48
14
ડાભી રતિલાલ ધનાભાઇ
માલીવાડા
મહેતાપુરા
હીમતનગર
45
50
15
પટેલ શૈલેશકુમાર મોહનભાઇ
બોભા-1
મજરા
પ્રાંતિજ
44
73
16
પટેલ કાળાભાઈ મગનભાઇ
ચિતરીયા
કોડિયાવાડા
વિજયનગર
39
68
17
ધર્મેન્દ્રકુમાર મોહનલાલ ત્રિવેદી
નાથાવાસ
મેવડા
માલપુર
41
47
18
ખડાયતા વસંતકુમાર કાનજીભાઇ
અણિયોર
અણિયોર
માલપુર
50
70
19
પંડ્યા વિનોદકુમાર ગણપતરામ
રામગઢી
રામગઢી
મેઘરજ
AB
AB
20
દેસાઇ મીઠીબેન રામાભાઇ
ઢુંઢર
કરણપુર
હીમતનગર
54
58
21
પટેલ સુરેશભાઇ ભગાભાઈ
સર્વોદયનગર
મોડાસા-5
મોડાસા
AB
AB
22
પટેલ દુર્ગેશકુમાર જયંતિલાલ
હડિયોલ
હડિયોલ
હીમતનગર
51
67
23
કમલેશકુમાર ગુલાબચંદ પાટિલ
ભોલેશ્વર
મહેતાપુરા
હીમતનગર
53
64
24
જયેશકુમાર નટવરલાલ પંચાલ
વિરાવાડા
બેરણા
હીમતનગર
55
66
25
સંજયકુમાર મણિલાલ પટેલ
કાટવાડ
તાજપુરી
હીમતનગર
54
67
26
અરવિંદભાઇ લખાભાઇ દિક્ષિત
કેશરપુરા
અરોડા
ઇડર
47
47
27
પ્રકાશકુમાર મોહનભાઇ પ્રજાપતિ
આગિયોલ
આગિયોલ
હીમતનગર
67
79
28
સંદીપકુમાર ડાહ્યાભાઇ પટેલ
આંત્રોલી-દોલજી
નાનચેખલા
તલોદ
AB
AB
29
શૈલેષકુમાર ડાહ્યાભાઇ પટેલ
અમિયાપૂર
આંબલીયારા
બાયડ
62
68
30
પ્રકાશચંદ્ર મગનલાલ પટેલ
વકતાપુર
વકતાપુર
હીમતનગર
55
67
31
હરેશભાઈ અરજણભાઈ સગર
કઉ
અમલાઇ
મોડાસા
60
73
32
દિનેશકુમાર નરસિંહભાઈ પરમાર
વડાલી-1
વડાલી-1
વડાલી
45
64
33
વિમલકુમાર હસમુખભાઇ શર્મા
ચાંદટેકરી
મોડાસા-3
મોડાસા
54
69
34
કિશનસિંહ સરદારસિંહ પરમાર
પ્રાંતિજ-2
પ્રાંતિજ-2
પ્રાંતિજ
47
59
35
ઇમ્તિયાજભાઈ યુસુફભાઈ મનસુરી
જામળા
જામળા
હીમતનગર
58
79
36
રિતેશકુમાર જયંતિલાલ પટેલ
એકલારા
દાવડ
ઇડર
58
77
37
અશ્વિનભાઈ હરિભાઇ પટેલ
ઇડર-2
ઇડર-2
ઇડર
56
67
38
ઓમપ્રકાશ અમરાજી લુહાર
ચાંપલપુર વસાહત
ખેડબ્રહ્મા સ્ટેશન
ખેડબ્રહ્મા
50
53
39
શિલ્પાબેન કાંતિભાઈ પટેલ
પ્રાંતિજ-1
પ્રાંતિજ-1
પ્રાંતિજ
52
57
40
હસમુખભાઇ લવજીભાઇ પ્રજાપત
સવગઢ(પાણપુર)
મહેતપુરા
હીમતનગર
49
64

Comments

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય