સમય પત્રક

બીજા તબક્કાના હેડ ટીચર તાલીમ નું સમયપત્રક

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર
હેડ ટીચર સંવર્ગ તાલીમ 
મોડ્યુલ-1 (ઓફિસ કિપિંગ એન્ડ એડ્મીનીસ્ટ્રેશન)
Time
Session
Resource Person
Day 1: 03/10/2012 (બુધવાર)
09.00 to 10.00
રજીસ્ટ્રેશન, પ્રાર્થના અને તાલીમ વિષે

10.00 to 11.00
નોકરીની સામાન્ય શરતો       
ડો. ગૌરાંગ વ્યાસ
11.00 to 12.00
Lunch Break
12.00 to 13.00
ઓનએર પ્રેરક પ્રવચન
જી.સી.ઇ.આર.ટી
13.00 to 14.00
ઓનએર પ્રેરક પ્રવચન
જી.સી.ઇ.આર.ટી
14.00 to 14.15
Tea Break
14.15 to 15.15
રજાના નિયમો
ડો. ગૌરાંગ વ્યાસ
15.15 to 16.15
જી.સી.એસ.આર પેય રુલ્સ
શ્રી ભાર્ગવ ઠક્કર
16.15 to 16.30
Tea Break
16.30 to 17.30
ખરીદ પદ્ધતિઓ અને ઓડિટ
ડો.ગૌરાંગ વ્યાસ
17.30 to 18.00
વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ

Day 2: 04/10/2012 (ગુરૂવાર)
09.00 to 09.30
પ્રાર્થના

09.30 to 10.30
ગુજરાત ફાયનાન્સ રુલ્સ
શ્રી ભાર્ગવ ઠક્કર
10.30 to 10.45
Tea Break
10.45 to 11.45
નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના
ડો. ગૌરાંગ વ્યાસ
11.45 to 12.45
જોઇનિંગ રુલ્સ
શ્રી સરદારભાઇ ડામોર
12.45 to 13.45
Lunch Break
13.45 to 14.45
જામીનગીરીની શરતો
શ્રી ભાર્ગવ ઠક્કર
14.45 to 15.45
શાળાકીય દફ્તર વર્ગના પત્રકો
શ્રી સરદારભાઇ ડામોર
15.45 to 16.00
Tea Break
16.00 to 17.00
ટ્રાવેલિંગ એલાઉન્સ રુલ્સ
શ્રી ભાર્ગવ ઠક્કર
17.00 to 18.00
વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ

Day 3: 05/10/2012 (શુક્રવાર)
09.00 to 09.30
પ્રાર્થના

09.30 to 10.30
ઓફિસ પ્રોસીજર
શ્રી સરદારભાઇ ડામોર
10.30 to 10.45
Tea Break
10.45 to 11.45
સેવા અને શિસ્તના નિયમો
ડો. ગૌરાંગ વ્યાસ
11.45 to 12.45
કંટીજન્સી ખર્ચના નિયમો
શ્રી ભાર્ગવ ઠક્કર
12.45 to 13.45
Lunch Break
13.45 to 14.45
શાળાકીય દફ્તર વર્ગના પત્રકો
શ્રી સરદારભાઇ ડામોર
14.45 to 15.45
શાળાકીય દફ્તર ક અને ડ વર્ગના પત્રકો
શ્રી સરદારભાઇ ડામોર
15.45 to 16.00
Tea Break
16.00 to 17.00
ખાતાકીય તપાસ
ડો. ગૌરાંગ વ્યાસ
17.00 to 18.00
વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.