બીજા તબક્કાની હેડ ટીચર તાલીમનું ડ્રાફ્ટ આયોજન


આયોજન વ્યૂહરચના બીજો તબક્કો


03
બુધવાર
મોડ્યુલ-1
04
ગુરુવાર
મોડ્યુલ-1
05
શુક્રવાર      
મોડ્યુલ-1
06
શનિવાર
મોડ્યુલ-3
07
રવિવાર
08
સોમવાર
મોડ્યુલ-2
09
મંગળવાર
મોડ્યુલ-2
10
બુધવાર
મોડ્યુલ-2
11
ગુરૂવાર
મોડ્યુલ-4
12
શુક્રવાર
મોડ્યુલ-4
13
શનિવાર
મોડ્યુલ-3
14
રવિવાર
15
સોમવાર
મોડ્યુલ-4
16
મંગળવાર
મોડ્યુલ-5
17
બુધવાર
મોડ્યુલ-5
18
ગુરૂવાર
મોડ્યુલ-5
19
શુક્રવાર
મોડ્યુલ-6
20
શનિવાર
મોડ્યુલ-3
21
રવિવાર       
22
સોમવાર
મોડ્યુલ-6
23
મંગળવાર
મોડ્યુલ-6

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.