હેડ ટીચર તાલીમ

હેડ ટીચર તાલીમના પ્રથમ તબક્કામાં ઉપસ્થિત રહેનર હેડ ટીચરની યાદી
મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ ના પ્રથમ તબક્કામાં ભાગ લેનાર તાલીમાર્થીઓની યાદી
ક્રમ
મુખ્ય શિક્ષકશ્રીનું નામ
શાળાનું નામ
જૂથનું નામ
તાલુકો
મોબાઈલ નં.
1
મોચી ચંદ્રેશભાઈ ડાહ્યાભાઇ
તલોદ ગામ
મહિયલ
તલોદ
9925126502
2
વણકર ઇશ્વરભાઇ પશાભાઈ
સોનાસણ
સોનાસણ
પ્રાંતિજ
9427618047
3
જાદવ ચંદુલાલ નાથાજી
વિજયનગર-1
વિજયનગર
વિજયનગર
9428556536
4
બાલકુમાર હિરદાસ બાવા
ઇડર-1
ઇડર-1
ઇડર
9409217915
5
પટેલ મૂળજીભાઈ મણિભાઈ
આંબલીયારા
આંબલીયારા
બાયડ
9427530182
6
પટેલ વિનુભાઇ જીતાભાઈ
ચોરીવાડ
ચોરીવાડ
વડાલી
9429153554
7
વણકર ડાહ્યાભાઇ મૂળજીભાઈ
હીમતનગર-1
હીમતનગર-1
હીમતનગર
9428816015
8
પટેલ બંસીલાલ માધુભાઈ
મેઘરજ-1
મેઘરજ-1
મેઘરજ
9427059997
9
સિંબલિયા દલાભાઈ વજાજી
વિરપુર
વકતાપુર
હીમતનગર
9429923312
10
દિનુપ્રસાદ મગનભાઇ પટેલ
લાલપુર
આંબલીયા
માલપુર
9429545066
11
પંચાલ દિનેશભાઇ બબાભાઈ
રોઝડ
સાગપુર
તલોદ
9427869405
12
પુરોહિત વિનોદકુમાર બળવંતસિંહ
ભૂતિયા
રામગઢી
મેઘરજ
9426751710
13
ગામેતી રમણભાઈ સુરમાભાઇ
ભાઠ
બાંઠીવાડા
મેઘરજ
9428063039
14
ડાભી રતિલાલ ધનાભાઇ
માલીવાડા
મહેતાપુરા
હીમતનગર
9426750439
15
પટેલ શૈલેશકુમાર મોહનભાઇ
બોભા-1
મજરા
પ્રાંતિજ
9904649657
16
પટેલ કાળાભાઈ મગનભાઇ
ચિતરીયા
કોડિયાવાડા
વિજયનગર
9427061407
17
ધર્મેન્દ્રકુમાર મોહનલાલ ત્રિવેદી
નાથાવાસ
મેવડા
માલપુર
9427080754
18
ખડાયતા વસંતકુમાર કાનજીભાઇ
અણિયોર
અણિયોર
માલપુર
9428221376
19
પંડ્યા વિનોદકુમાર ગણપતરામ
રામગઢી
રામગઢી
મેઘરજ
9879629895
20
દેસાઇ મીઠીબેન રામાભાઇ
ઢુંઢર
કરણપુર
હીમતનગર
9427618167
21
પટેલ સુરેશભાઇ ભગાભાઈ
સર્વોદયનગર
મોડાસા-5
મોડાસા
9424409883
22
પટેલ દુર્ગેશકુમાર જયંતિલાલ
હડિયોલ
હડિયોલ
હીમતનગર
9428221374
23
કમલેશકુમાર ગુલાબચંદ પાટિલ
ભોલેશ્વર
મહેતાપુરા
હીમતનગર
9724028901
24
જયેશકુમાર નટવરલાલ પંચાલ
વિરાવાડા
બેરણા
હીમતનગર
9978209891
25
સંજયકુમાર મણિલાલ પટેલ
કાટવાડ
તાજપુરી
હીમતનગર
9586863027
26
અરવિંદભાઇ લખાભાઇ દિક્ષિત
કેશરપુરા
અરોડા
ઇડર
9913269124
27
પ્રકાશકુમાર મોહનભાઇ પ્રજાપતિ
આગિયોલ
આગિયોલ
હીમતનગર
9429744101
28
સંદીપકુમાર ડાહ્યાભાઇ પટેલ
આંત્રોલી-દોલજી
નાનચેખલા
તલોદ
9426762916
29
શૈલેષકુમાર ડાહ્યાભાઇ પટેલ
અમિયાપૂર
આંબલીયારા
બાયડ
9429611808
30
પ્રકાશચંદ્ર મગનલાલ પટેલ
વકતાપુર
વકતાપુર
હીમતનગર
9426443371
31
હરેશભાઈ અરજણભાઈ સગર
કઉ
અમલાઇ
મોડાસા
9426560432
32
દિનેશકુમાર નરસિંહભાઈ પરમાર
વડાલી-1
વડાલી-1
વડાલી
8000746161
33
વિમલકુમાર હસમુખભાઇ શર્મા
ચાંદટેકરી
મોડાસા-3
મોડાસા
9427371399
34
કિશનસિંહ સરદારસિંહ પરમાર
પ્રાંતિજ-2
પ્રાંતિજ-2
પ્રાંતિજ
9428104703
35
ઇમ્તિયાજભાઈ યુસુફભાઈ મનસુરી
જામળા
જામળા
હીમતનગર
9925932473
36
રિતેશકુમાર જયંતિલાલ પટેલ
એકલારા
દાવડ
ઇડર
9429724455
37
અશ્વિનભાઈ હરિભાઇ પટેલ
ઇડર-2
ઇડર-2
ઇડર
9825933354
38
ઓમપ્રકાશ અમરાજી લુહાર
ચાંપલપુર વસાહત
ખેડબ્રહ્મા સ્ટેશન
ખેડબ્રહ્મા
9662517297
39
શિલ્પાબેન કાંતિભાઈ પટેલ
પ્રાંતિજ-1
પ્રાંતિજ-1
પ્રાંતિજ
9925306909
40
હસમુખભાઇ લવજીભાઇ પ્રજાપત
સવગઢ(પાણપુર)
મહેતપુરા
હીમતનગર
9426264797

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.