જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર
અને
સર્વ શિક્ષા અભિયાન મિશન, સાબરકાંઠા
ક્રિયાત્મક સંશોધન અંગે નો વર્કશોપ
ક્રિયાત્મક સંશોધનના ફ્રન્ટ પેજનો નમુનો મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો. (ફ્રન્ટપેજ.)
અન્ય પાનાઓની ફાઈલ મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો (વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ)

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.