ઇન્ટર ડાયટ વિજિટ - ૨૦૧૧ 

પાટણ ડાયટ ની વિજિટ માટે ના દિવસો નું આયોજન 

S|D
lNJ;
SFI"S|D
!P
5|YD lNJ;
0FI8GL lJlJW XFBFVMGL SFDULZL4 5|J'l¿VMG]\ lGZL1F64 RRF" VG[ VFNFG5|NFG
!_o#_ YL !!o#_
v 5LV[;8L. 5|FY"GF ;EF
!!o#_ YL !#o__
v 5LV[;8L. XFBFGL SFDULZLG]\ lGZL1F6
!#o__ YL !$o__
v lJZFD
!$o__ YL !5o__
v ;LV[D0L. VG[ VF.V[OVF.;L XFBFGL SFDULZLG]\ lGZL1F6
!5o__ YL !&o__
v JS" V[S;5LZLIg; VG[ 0LVFZI] XFBFGL SFDULZLG]\ lGZL1F6
!&o__ YL !*o__
v 5L V[g0 V[D T[DH .P8LP XFBFGL SFDULZLG]\ lGZL1F6
!*o__ YL !(o__
:8FO ;FY[ RRF" lJRFZ6F VG[ VFNFG 5|NFG
ZP
ALHM lNJ;
lH<,FGL XF/F4 ;LVFZ;L4 5L8L;L SM,[H VG[ V[GPHLPVMP GL D],FSFT

!_o#_ YL !Zo#_
Sl0IFNZF 5L8L;L SM,[HGL D],FSFT
!#o__ YL !$o#_
R]GFBF6 5|FYlDS XF/FGL D],FSFT
!5o!5 YL !&o!5
lE,M0FvZ ;LVFZ;LGL D],FSFT
!*o__ YL !(o__
ZFH[gãGUZ S]Q8ZMU ;\:YFGGL D],FSFT
#P
+LHM lNJ;
lH<,FGF\ TH7 ;FY[ UMQ9L T[DH lH<,FGL VFUJL ;\:YFGL D],FSFT

!_o__ YL !Zo__
;\:YF D],FSFT v U|MDMZ U'5 VMO .g:8L8I]8
!Zo__ YL !$o__
;\:YF D],FSFT v VG[ZF :+L VwIF5G D\lNZ
!5o__ YL !*o__
TH7 ;FY[ UMQ9L 

Comments

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય