જી સી ઈ આર ટી પ્રેરિત 
અમદાવાદ (સીટી) ડાયટ
અને 
અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન ધ્વારા 
આયોજિત
કેપેસીટી બિલ્ડીંગ પ્રોગ્રામ ફોર ડાયટ ફેકલટી
ગ્રુપ ફોટો 

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.