વિજ્ઞાન - ગણિત પ્રદર્શન ૨૦૧૧

પ્રેઝન્ટેશન અને અન્ય ઉપયોગી ફાઈલ  ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ લીંક પર ક્લિક કરો


આપ આ પરિપત્રો ડાઉન લોડ કરશો પછી જ તેને જોઈ શકશો 

પરિપત્રો  ને જોવા માટે lmg  અને ક્રિષ્ના ફોન્ટ જોઇશે

click here to download Krishna Font

આભાર

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.