પ્રતિ 
સભ્ય શ્રી
કાર્યક્રમ સલાહકાર સમિતિ
જીલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન, ઇડર

તા. ૨૨/૦૭/૧૧ ના રોજ જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ખાતે કાર્યક્રમ સલાહકાર સમિતિ ની મીટીંગ નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે જેમાં હાજર રહેવા માટે સૌ સભ્યો ને જણાવવા માં આવે છે. મીટીંગ નો સમય ૧૧.૦૦ કલાકે રાખવામાં આવ્યો છે.

ડાયટ, ઇડર
 

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.