બાળમેંલો - ૨૦૧૦ 
(વીરપુર આદર્શ પ્રાથમિક શાળા, વીરપુર તા. સાબરકાંઠા)
સાબરકાંઠા જીલ્લા માં જી.સી.ઈ.આર.ટી. ગાંધીનગર ના સહયોગ થી  બાલમેલા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાબરકાંઠા જીલ્લા ની ૨૪૫૭ શાળાઓને શાળા દીઠ ૫૦૦/- ની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી હતી. બાલમેલાના અસરકારક આયોજન માટે ૩૧/૧૨/૧૦ ના રોજ સી.આર.સી. કો. ઓરડીનેટર માટે નો વર્કશોપ યોજવામાં આવ્યો હતો ત્યારબાદ તા. ૦૫/૦૧/૧૧ ના રોજ સમગ્ર જીલ્લા ની શાળાઓમાં  બાલમેલા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ધ્વારા આ પ્રવૃત્તિઓનું મોનીટરીંગ કરવામાં આવ્યું હતું. વીરપુર આદર્શ પ્રાથમિક શાળાના સહયોગ થી વીડીઓ ગ્રાફી કરવામાં આવી હતી જે આપ અહી જોઈ શકશો.

Comments

Popular posts from this blog

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020.